Общи Условия

Последна актуализация: 30 октомври 2023 г.

СПОРАЗУМЕНИЕ ОТНОСНО НАШИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ

Ние сме Adaptive Media („Дружеството”, „ние”, „нас” или „нашето”), дружество, регистрирано в Латвия на адрес Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201. Нашият номер по ДДС е LV44103107610.

Ние управляваме уебсайта https://www.toptest.bg („Сайтът”), както и всички други свързани продукти и услуги, които препращат към тези Правни условия („Правни условия”) (наричани общо „Услугите”).

Toptest.bg е сайт за сравняване на продукти, който Ви предоставя само надеждна и обективна информация за различни видове продукти.

Можете да се свържете с нас по телефона на +371 22324246, по електронна поща на info@adaptivemedia.lv или на пощенски адрес Cesu street 19, Valmiera, Valmieras novads LV-4201, Latvia.

Настоящите Правни условия представляват правно обвързващо споразумение, сключено между Вас, независимо дали лично или от името на юридическо лице („Вие”), и Adaptive Media, относно Вашия достъп до Услугите и използването им. Вие се съгласявате, че с достъпа си до Услугите сте прочели, разбрали сте и сте се съгласили да бъдете обвързани с настоящите Правни условия. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ВИ Е ИЗРИЧНО ЗАБРАНЕНО И ТРЯБВА НЕЗАБАВНО ДА ГО ПРЕУСТАНОВИТЕ.

Допълнителните условия или документи, които може да бъдат публикувани в Услугите от време на време, са изрично включени в настоящия документ чрез препратка. Запазваме си правото понякога да правим промени или изменения по наше усмотрение в тези Правни условия. Ще Ви предупреждаваме за всички промени чрез актуализиране на датата на последната актуализация в настоящите Правни условия, като Вие се отказвате от правото си да получавате специално уведомление за всяка такава промяна. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Правни условия, за да сте информирани относно актуализациите. Ще се счита, че сте се запознали, приели сте и сте обвързани с промените във всички ревизирани Правни условия, като продължите да използвате Услугите след датата на публикуване на такива ревизирани Правни условия.

Услугите са предназначени за потребители, които са навършили най-малко 13 години. Всички потребители, които са непълнолетни според юрисдикцията, в която пребивават (обикновено под 18-годишна възраст), трябва да имат разрешение от своя родител или настойник и да бъдат пряко контролирани от него, за да използват Услугите. Ако сте непълнолетни, трябва да помолите родителя или настойника си да прочете и да се съгласи с настоящите Правни условия, преди да използвате Услугите.

Препоръчваме Ви да разпечатате копие от настоящите Правни условия, за да ги запазите в архива си.

1. НАШИТЕ УСЛУГИ

Информацията, която се предоставя при използването на Услугите, не е предназначена за разпространение или използване от лица или организации в юрисдикция или държава, където такова разпространение или използване би било в противоречие със закон или подзаконов акт или би ни подложило на изискване за регистрация в такава юрисдикция или държава. Съответно лицата, които решат да получат достъп до Услугите от други места, правят това по своя собствена инициатива и носят пълна отговорност за спазването на местните закони, ако и доколкото местните закони са приложими.

2. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Нашата интелектуална собственост

Ние сме собственик или лицензополучател на всички права на интелектуална собственост върху нашите Услуги, включително на целия изходен код, базите данни, функционалностите, софтуера, дизайна на уебсайтовете, аудиото, видеоклиповете, текста, снимките и графичните изображения в Услугите (наричани общо „Съдържание”), както и на търговските марки, марките за услуги и логата, съдържащи се в тях („Марките”).

Нашите Съдържание и Марки са защитени от законите за авторското право и търговските марки (и различни други права на интелектуална собственост и закони за нелоялна конкуренция), както и от договори в САЩ и по света.

Съдържанието и Марките се предоставят в или чрез Услугите при условие AS IS само за Ваша лична, нетърговска употреба или за вътрешни бизнес цели.

Използването на нашите Услуги от Ваша страна

При условие че спазвате настоящите Правни условия, включително раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ” по-долу, ние Ви предоставяме неизключително, непрехвърляемо и отменяемо разрешение за:

 • достъп до Услугите и
 • изтегляне или отпечатване на копие на която и да е част от Съдържанието, до което сте получили достъп по подходящ начин,

единствено за Ваша лична, нетърговска употреба или за вътрешни бизнес цели.

Освен както е посочено в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, никоя част от Услугите и никакви Съдържание или Марки не можеда бъдат копирани, възпроизвеждани, окрупнявани, повторно публикувани, качвани, публикувани в социални медии, публично показвани, кодирани, превеждани, излъчвани, разпространявани, продавани, лицензирани или използвани по друг начин с каквато и да е търговска цел без нашето изрично предварително писмено разрешение.

Ако желаете да използвате Услугите, Съдържанието или Марките по начин, различен от посочения в този раздел или на друго място в нашите Правни условия, моля, адресирайте искането си до info@adaptivemedia.lv. В случай че Ви дадем разрешение да публикувате, възпроизвеждате или показвате публично част от нашите Услуги или Съдържание, трябва да ни посочите като собственици или лицензодатели на Услугите, Съдържанието или Марките и да гарантирате, че всички известия за авторски права или права на собственост се появяват или са видими при публикуването, възпроизвеждането или показването на нашето Съдържание.

Ние си запазваме всички права, които не са Ви предоставени изрично, върху Услугите, Съдържанието и Марките.

Всяко нарушение на тези права на интелектуална собственост ще представлява съществено нарушение на нашите Правни условия и правото Ви да използвате нашите Услуги ще бъде прекратено незабавно.

Изпратените от Вас материали

Моля, прегледайте внимателно този раздел и раздела „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ”, преди да използвате нашите Услуги, за да разберете какви са (а) правата, които ни предоставяте, и (б) задълженията, които имате, когато публикувате или качвате каквото и да е съдържание чрез Услугите.

Изпращане на материали: Изпращайки ни директно въпрос, коментар, предложение, идея, обратна връзка или друга информация за Услугите („Изпратени материали”), Вие се съгласявате да ни прехвърлите всички права на интелектуална собственост върху такива изпратени материали. Съгласявате се, че ние сме собственици на тези Изпратени материали и имаме право на неограниченото им използване и разпространение, свързано с всякакви законни цели, търговски или други, без да Ви уведомяваме или компенсираме.

Вие носите отговорност за това, което публикувате или качвате: Изпращайки ни Материали чрез която и да е част от Услугите, Вие:

 • потвърждавате, че сте прочели и сте съгласни с нашите „ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ” и няма да публикувате в социалните медии, изпращате, публикувате, качвате или излъчвате чрез Услугите какъвто и да е Изпратен материал, чието съдържание е незаконно, свързано с тормоз насаждащо омраза, вредно, клеветническо, неприлично, подигравателно, обидно, дискриминиращо, заплашващо което и да е лице или група, с явен сексуален подтекст, невярно, неточно, измамно или подвеждащо;
 • до степента, допустима от приложимото законодателство, се отказвате от всички морални права върху всеки такъв Изпратен материал;
 • гарантирате, че всеки такъв Изпратен материале оригинален за Вас или че имате необходимите права и лицензи за изпращане на такива Материали и пълното право да ни предоставите горепосочените права във връзка с изпратените от Вас Материали;
 • гарантирате и декларирате, че изпратените от Вас Материали не представляват поверителна информация.

Вие носите пълната отговорност за Вашите Изпратени материали и изрично се съгласявате да ни възстановите всички загуби, които може да претърпим поради нарушаване от Ваша страна на (а) този раздел, (б) правата на интелектуална собственост на трета страна или (в) приложимото законодателство.

3. ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Използвайки Услугите, Вие заявявате и гарантирате, че: (1) имате законово право и се съгласявате да спазвате тези Правни условия, (2) не сте на възраст под 13 години, (3) не сте непълнолетни според юрисдикцията, в която пребивавате, или ако сте непълнолетни, сте получили разрешение от родителите си да използвате Услугите, (4) няма да осъществявате достъп до Услугите чрез автоматизирани средства или чрез средства без човешко участие, като бот, скрипт или по друг начин, (5) няма да използвате Услугите за незаконни или неразрешени цели и (6) използването на Услугите няма да нарушава приложимите закони или разпоредби.

Ако предоставите невярна, неточна, неактуална или непълна информация, имаме право временно да спрем или изцяло да прекратим акаунта Ви и да откажем всякакво текущо или бъдещо използване на Услугите (или на част от тях).

4. ЗАБРАНЕНИ ДЕЙНОСТИ

Нямате право на достъп до Услугите или на използването им за цели, различни от тези, за които предоставяме Услугите. Услугите не могат да се използват във връзка с каквито и да било търговски начинания, с изключение на тези, които са изрично одобрени от нас.

Като потребител на Услугите Вие се съгласявате да не:

 • извличате систематично данни или друго съдържание от Услугите, за да създавате или събирате, пряко или непряко, колекция, компилация, база данни или директория без писмено разрешение от нас;
 • мамите, заблуждавате или подвеждате нас и другите потребители, особено при опит за узнаване на чувствителна информация за акаунта, като например потребителски пароли;
 • заобикаляте, деактивирате или по друг начин да се намесвате в свързаните със сигурността функции на Услугите, включително функциите, които предотвратяват или ограничават използването или копирането на каквото и да е Съдържание или налагат ограничения върху използването на Услугите и/или предоставеното в тях Съдържание;
 • злепоставяте, опетнявате или по друг начин да не нанасяте вреда, по наше мнение, на нас и/или на Услугите;
 • използвате каквато и да е информация, получена от Услугите, за да тормозите, злоупотребявате или вредите на друго лице;
 • използвате неправилно нашите услуги за поддръжка или подавате фалшиви сигнали за злоупотреба или неправомерно поведение;
 • използвате Услугите по начин, несъвместим с приложимите закони или разпоредби;
 • участвате в неразрешено рамкиране или поставяне на връзки към Услугите;
 • качвате или прехвърляте (или да се опитвате да качвате или прехвърляте) вируси, троянски коне или други материали, включително чрез прекомерна употреба на главни букви и спам (непрекъснато публикуване на повтарящ се текст), които пречат на която и да е страна да използва и да се наслаждава безпрепятствено на Услугите или изменят, увреждат, нарушават, променят или се намесват в използването, характеристиките, функциите, работата или поддръжката на Услугите;
 • участвате в автоматизирано използване на системата, като например използване на скриптове за изпращане на коментари или съобщения или използване на инструменти за извличане на данни, роботи или подобни инструменти за събиране и извличане на данни;
 • изтривате известието за авторско право или други права на собственост от което и да е Съдържание;
 • се опитвате да се представяте за друг потребител или лице или да използвате потребителското име на друг потребител;
 • качвате или прехвърляте (или да се опитвате да качвате или прехвърляте) материали, които действат като пасивен или активен механизъм за събиране или предаване на информация, включително, но не само, ясни формати за обмен на графични изображения (“gifs”), 1×1 пиксела, уеб бъгове, бисквитки или други подобни инструменти (понякога наричани „шпионски софтуер” или „механизми за пасивно събиране”, или „pcms”);
 • се намесвате, прекъсвате или създавате ненужна тежест за Услугите или за мрежите или услугите, свързани с Услугите;
 • тормозите, дразните, унижавате или заплашвате нашите служители или агенти, ангажирани с предоставянето на която и да е част от Услугите;
 • се опитвате да заобикаляте всички мерки на Услугите, предназначени да предотвратят или ограничат достъпа до Услугите или до която и да е част от тях;
 • копирате или адаптирате софтуера на Услугите, включително, но не само, Flash, PHP, HTML, JavaScript или друг код;
 • дешифрирате, декомпилирате, декомпозирате или извършвате обратно инженерство на който и да е от софтуерите, съставляващи или по какъвто и да е начин изграждащи част от Услугите, с изключение на случаите, разрешени от приложимото законодателство;
 • използвате, стартирате, разработвате или разпространявате каквато и да е автоматизирана система, включително, но не само, паяк, робот, програма за измама, скрепер или офлайн четец, който има достъп до Услугите, или да използвате или стартирате какъвто и да е неразрешен скрипт или друг софтуер, с изключение на случаите, в които това може да е резултат от използването на стандартна търсачка или интернет браузър;
 • използвате агент по покупките на едро или на дребно за извършване на покупки чрез Услугите;
 • използвате Услугите по неразрешен начин, включително да събирате потребителски имена и/или имейл адреси на потребители по електронен или друг начин с цел изпращане на нежелани имейли или да създавате потребителски акаунти по автоматизиран начин или под фалшив претекст;
 • използвате Услугите като част от усилията си да се конкурирате с нас или да използвате по друг начин Услугите и/или Съдържанието за каквото и да е начинание с цел генериране на приходи или търговско начинание;
 • продавате или прехвърляте по друг начин Вашия профил;
 • използвате Услугите, за да рекламирате или предлагате за продажба стоки и услуги.

5. СЪЗДАДЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ

Услугите не предлагат на потребителите да изпращат или публикуват съдържание. Възможно е да Ви предоставим възможност да създавате, изпращате, публикувате в социални медии, показвате, предавате, използвате в представяния, публикувате, разпространявате или излъчвате съдържание и материали до нас или в Услугите, включително, но не само, текст, литературни произведения, видеоклипове, аудио, снимки, графични изображения, коментари, предложения или лична информация или други материали (наричани общо „Потребителско съдържание”). Материалите могат да бъдат разглеждани от други потребители на Услугите и чрез уебсайтове на трети страни. В този смисъл всички материали, които предавате, могат да бъдат третирани в съответствие с Политиката за поверителност на Услугите. Когато създавате или предоставяте каквото и да е Потребителско съдържание, Вие заявявате и гарантирате, че:

 • създаването, разпространението, предаването, публичното показване или включване в представяния, както и осъществяването на достъп, изтеглянето или копирането на Вашето Потребителско съдържание не нарушават и няма да нарушат правата на собственост, включително, но не само, авторските права, патентите, търговските марки, търговските тайни или моралните права на трети страни;
 • Вие сте създател и собственик или притежавате необходимите лицензи, права, съгласия, освобождавания и разрешения да използвате и да разрешите на нас – Услугите, и на други потребители на Услугите да използват Вашето Потребителско съдържание по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия;
 • имате писменото съгласие, освобождаване и/или разрешение от всяко лице, което може да бъде идентифицирано във Вашето Потребителско съдържание, да използвате името или образа на това лице, така че да позволите включването и използването на Вашето Потребителско съдържание по всеки начин, предвиден от Услугите и настоящите Правни условия;
 • Вашите материали не са фалшиви, неточни или подвеждащи;
 • Вашите материали не са непоискани или неразрешени реклами, промоционални материали, пирамидални схеми, верижни писма, спам, масови съобщения по пощата или други форми за привличане на клиенти;
 • Вашето Потребителско съдържание не е неприлично, нецензурно, с похотлив или мръсен подтекст, свързано с тормоз или насилие, клеветящо, злепоставящо или неприемливо по друг начин (както е определено от нас);
 • Вашето Потребителско съдържание не осмива, не се подиграва, не унижава, не заплашва и не злоупотребява с никого;
 • Вашето Потребителско съдържание не се използва за тормоз или заплаха (в правния смисъл на тези термини) на други лица и за насърчаване на насилие срещу конкретно лице или група от хора;
 • Вашето Потребителско съдържание не нарушава приложимите закони, разпоредби или правила;
 • Вашето Потребителско съдържание не нарушава правата на личен живот или публичност на трети страни;
 • Вашето Потребителско съдържание не нарушава нито един приложим закон, отнасящ се до детска порнография, или други разпоредби, целящи да защитят здравето или благосъстоянието на непълнолетни;
 • Вашето Потребителско съдържание не включва обидни коментари, свързани с раса, националност, пол, сексуални предпочитания или физически увреждания;
 • Вашето Потребителско съдържание не нарушава по друг начин някоя от разпоредбите на настоящите Правни условия или приложим закон или наредба, нито препращат към материали, които ги нарушават.

Всяко използване на Услугите в нарушение на горното нарушава настоящите Правни условия и може да доведе, наред с други неща, до цялостно прекратяване или временно спиране на правата Ви да използвате Услугите.

6. ЛИЦЕНЗ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ

Вие и Услугите се съгласявате, че можем да осъществяваме достъп, да съхраняваме, обработваме и използваме всяка информация и лични данни, които предоставяте, съгласно условията на Политиката за поверителност и Вашия избор (включително настройки).

С изпращането на предложения или друга обратна връзка относно Услугите се съгласявате, че можем да използваме и споделяме такава обратна връзка с каквато и да е цел, без да Ви компенсираме.

Ние не претендираме за собственост върху Вашето Потребителско съдържание. Вие запазвате пълната си собственост върху всички Ваши материали и всички права на интелектуална собственост или други права на собственост, свързани с Вашето Потребителско съдържание. Ние не носим отговорност за каквито и да било твърдения или изявления във Вашето Потребителско съдържание, предоставени от Вас в която и да било област на Услугите. Вие носите пълната отговорност за Вашето Потребителско съдържание, предоставено на Услугите, и изрично се съгласявате да ни освободите от всякаква отговорност и да се въздържате от всякакви правни действия срещу нас във връзка с Вашето Потребителско съдържание.

7. УЕБСАЙТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Услугите може да съдържат връзки (или те да Ви бъдат изпратени чрез Сайта) към други уебсайтове („Уебсайтове на трети страни”), както и статии, снимки, текст, графични изображения, картини, дизайн, музика, звук, видеоклипове, информация, приложения, софтуер и друго съдържание или елементи, принадлежащи на или произхождащи от трети страни („Съдържание на трети страни”). Такива Уебсайтове на трети страни и Съдържание на трети страни не биват проучвани, наблюдавани или проверявани за точност, уместност или пълнота от нас и ние не носим отговорност за Уебсайтовете на трети страни, до които е получен достъп чрез Услугите, или за Съдържание на трети страни, публикувано, достъпно чрез Услугите или инсталирано от Услугите, включително за съдържанието, точността, обидността, мненията, надеждността, практиките за поверителност или други политики на или съдържащи се в Уебсайтовете на трети страни или в Съдържанието на трети страни. Включването, свързването с или разрешаването на използването или инсталирането на Уебсайтове на трети страни или Съдържание на трети страни не означава одобрение или препоръка от наша страна. Ако решите да напуснете Услугите и да осъществите достъп до Уебсайтове на трети страни или да използвате или инсталирате Съдържание на трети страни, Вие правите това на свой собствен риск и трябва да имате предвид, че настоящите Правни условия вече няма да важат. Трябва да прегледате приложимите условия и политики, включително практиките за поверителност и събиране на данни, на всеки уебсайт, към който преминавате от Услугите, или свързаните такива с приложения, които използвате или инсталирате от Услугите. Всякакви покупки, които правите чрез Уебсайтове на трети страни, ще се извършват чрез други уебсайтове и от други компании и ние не поемаме никаква отговорност във връзка с такива покупки, които се осъществяват единствено между Вас и съответната трета страна. Вие се съгласявате и потвърждавате, че ние не даваме одобрение за продуктите или услугите, предлагани на Уебсайтовете на трети страни, и ни освобождавате от отговорност за всякакви вреди, причинени от закупуването на такива продукти или услуги. Освен това ни освобождавате от отговорност за всякакви загуби, понесени от Вас, или вреди, причинени на Вас, свързани с или произтичащи по какъвто и да е начин от Съдържание на трети страни или от контакт с Уебсайтове на трети страни.

8. РЕКЛАМОДАТЕЛИ

Позволяваме на рекламодателите да показват своите реклами и друга информация в определени зони на Услугите, като например странични реклами или рекламни банери. Ние просто предоставяме пространството за поставяне на такива реклами и нямаме други отношения с рекламодателите.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ

Запазваме си правото, но не и задължението: (1) да наблюдаваме Услугите за нарушения на настоящите Правни условия, (2) да предприемем подходящи правни действия срещу всеки, който по наша преценка нарушава закона или настоящите Правни условия, включително, но не само, да съобщим за такъв потребител на правоприлагащите органи, (3) по наша преценка и без ограничение да откажем, ограничим достъпа, ограничим наличността или премахнем (доколкото това е технологично възможно) всяко Ваше Потребителско съдържание или част от него, (4) по наше усмотрение и без ограничение, уведомление или отговорност да премахваме от Услугите или по друг начин да направим недостъпни всички файлове и съдържание, които са с прекомерен размер или по някакъв начин натоварват нашите системи и (5) да управляваме Услугите по друг начин, предназначен да защитава нашите права и собственост и да улеснява правилното функциониране на Услугите.

10. ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Грижим се за поверителността и сигурността на данните. Моля, запознайте се с нашата Политика за поверителност тук. Използвайки Услугите, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с нашата Политика за поверителност, която е включена в настоящите Правни условия. Моля, имайте предвид, че Услугите се хостват в Румъния. Ако получите достъп до Услугите от друг регион на света, където важат закони или други законови изисквания, регулиращи събирането, използването или разкриването на лични данни, които се различават от приложимите закони в Румъния, като продължите да използвате Услугите, Вие прехвърляте данните си в Румъния и изрично се съгласявате данните Ви да бъдат прехвърлени и обработени в Румъния.

11. СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите Правни условия остават в пълна сила и действие, докато използвате Услугите. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ КОЯТО И ДА Е ДРУГА РАЗПОРЕДБА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, СИ ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО ПО СВОЕ УСМОТРЕНИЕ И БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ ИЛИ ОТГОВОРНОСТ ДА ОТКАЗВАМЕ ДОСТЪП ДО УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ БЛОКИРАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ IP АДРЕСИ) НА ВСЯКО ЛИЦЕ ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА ИЛИ БЕЗ ПРИЧИНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА НАРУШАВАНЕ НА КОЕТО И ДА Е ЗАЯВЛЕНИЕ, ГАРАНЦИЯ ИЛИ ДОГОВОР, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВНИ УСЛОВИЯ, ИЛИ НА ПРИЛОЖИМ ЗАКОН ИЛИ НАРЕДБА. НИЕ МОЖЕМ ДА ПРЕКРАТИМ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ УЧАСТИЕТО ВИ В УСЛУГИТЕ ИЛИ ДА ИЗТРИЕМ ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, КОИТО СТЕ ПУБЛИКУВАЛИ, ПО ВСЯКО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ПО НАША ПРЕЦЕНКА.

Ако изцяло прекратим или временно спрем акаунта Ви по някаква причина, Вие повече нямате право да регистрирате и създавате нов профил с Вашето име, под фалшиво или заимствано име или под името на трета страна, дори и ако действате от името на третата страна. В допълнение към прекратяването или временното спиране на акаунта Ви си запазваме правото да предприемем подходящи правни действия, включително без ограничение да предявим граждански, наказателни и съдебни искове.

12. ПРОМЕНИ И ПРЕКЪСВАНИЯ

Запазваме си правото да променяме, изменяме или премахваме съдържанието на Услугите по всяко време или по каквато и да е причина по наша преценка и без предизвестие. Въпреки това нямаме задължение да актуализираме каквато и да е информация в нашите Услуги. Няма да носим отговорност пред Вас или трета страна за каквото и да е изменение, промяна на цената, спиране или прекратяване на Услугите.

Не можем да гарантираме, че Услугите ще бъдат достъпни по всяко време. Възможно е да възникнат хардуерни, софтуерни или други проблеми или да се наложи да извършим поддръжка, свързана с Услугите, което да доведе до прекъсвания, забавяния или грешки. Запазваме си правото да променяме, преработваме, актуализираме, спираме, прекратяваме или по друг начин да променяме Услугите по всяко време и по всякаква причина, без да Ви уведомяваме. Съгласявате се, че не носим никаква отговорност за загуби, щети или неудобства, причинени от невъзможността да получите достъп до Услугите или да ги използвате по време на прекъсване или прекратяване на Услугите. Нищо в настоящите Правни условия няма да се тълкува като задължение да поддържаме и обслужваме Услугите или да предоставяме каквито и да било поправки, актуализации или нови версии във връзка с тях.

13. УПРАВЛЯВАЩО ПРАВО

Настоящите Правни условия се уреждат и тълкуват съгласно законите на Латвия, като използването на Конвенцията за договорите за международна покупко-продажба на стоки на ООН е изрично изключено. Ако постоянното Ви местожителство е в ЕС и сте потребител, Вие допълнително притежавате защитата, която Ви осигуряват задължителните законови разпоредби в страната Ви на пребиваване. Както Adaptive Media, така и Вие се съгласявате да се подчиняватe на неизключителната юрисдикция на съдилищата във Валмиера, което означава, че можете да предявите иск за защита на правата си на защита на потребителите по отношение на настоящите Правни условия в Латвия или в държавата от ЕС, в която пребивавате.

14. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Неформални преговори

За да се ускори разрешаването и да се контролират разходите по всеки спор, разногласие или претенция, свързани с настоящите Правни условия (всеки от които се нарича „Спор” и заедно се наричат „Споровете”), повдигнати от Вас или от нас (поотделно наричани „Страна” и заедно наричани „Страните”), Страните се съгласяват първо да се опитат да преговарят неофициално по всеки Спор (с изключение на споровете, изрично посочени по-долу) в продължение на най-малко тридесет (30) дни, преди да започнат арбитраж. Такива неофициални преговори започват след писмено уведомление, отправено от едната страна до другата страна.

Обвързващ арбитраж

Всеки Спор, възникнал във връзка с отношенията между страните по настоящите Правни условия, се решава от един арбитър, който се избира в съответствие с Правилника за арбитраж на Европейския арбитражен съд, част от Европейския център по арбитраж със седалище в Страсбург, който е в сила към момента на подаване на молбата за арбитраж и за който включването на настоящата клауза представлява приемане. Седалището на арбитража е Валмиера, Латвия, Латвия. Езикът на производството е английски. Приложимите норми на материалното право са тези на Латвия.

Ограничения

Страните се съгласяват, че всеки арбитраж се ограничава до Спора между страните поотделно. В пълната степен, позволена от закона, (а) арбитражът не може да бъде обединен с друго производство, (б) не съществува право или правомощие за арбитраж на групов принцип или за използване на процедури за групови искове и (в) не съществува право или правомощие за завеждане на Спор в качеството на представител на широката общественост или на други лица.

Изключения от неофициалните преговори и арбитража

Страните се споразумяват, че следните Спорове не са предмет на горепосочените разпоредби относно неофициални преговори, свързани с арбитраж: (а) всякакви спорове, целящи да наложат или защитят някое от правата на интелектуална собственост на дадена страна или отнасящи се до неговата валидност, (б) всякакви спорове, свързани с или произтичащи от обвинения в кражба, пиратство, нарушаване на неприкосновеността на личния живот или неразрешено използване и (в) всякакви искове относно мерки за неотклонение. Ако се установи, че тази разпоредба е незаконна или неприложима, тогава никоя от страните няма да избере да арбитрира Спор, попадащ в обхвата на частта от тази разпоредба, която е установена като незаконна или неприложима. Такъв Спор ще бъде решен от компетентен съд в рамките на съдилищата, изброени като компетентни по-горе, и страните се съгласяват да се подчинят на личната юрисдикция на този съд.

15. КОРЕКЦИИ

Възможно е в Услугите да има информация, която да съдържа печатни грешки, неточности или пропуски, включително описания, цени, наличност и друг вид информация. Запазваме си правото да коригираме всякакви грешки, неточности или пропуски и да променяме или актуализираме информацията в Услугите по всяко време без предварително уведомление.

16. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

УСЛУГИТЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗАТА НА НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ И НАЛИЧНОСТ. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ЩЕ БЪДЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ЗАКОНА, НИЕ СЕ ОТКАЗВАМЕ ОТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ И ТЯХНОТО ИЗПОЛЗВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА. НИЕ НЕ ДАВАМЕ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТНОСНО ТОЧНОСТТА ИЛИ ПЪЛНОТАТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ МОБИЛНИ ПРИЛОЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ, И НЕ ПОЕМАМЕ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА (1) ГРЕШКИ ИЛИ НЕТОЧНОСТИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ, (2) ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ДОСТЪПА ВИ ДО УСЛУГИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ, (3) НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИТЕ ЗАЩИТЕНИ СЪРВЪРИ И/ИЛИ НА ЦЯЛАТА ЛИЧНА И/ИЛИ ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪХРАНЯВАНА НА ТЯХ, (4) ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРЕДАВАНЕТО КЪМ ИЛИ ОТ УСЛУГИТЕ, (5) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ, ВИРУСИ, ТРОЯНСКИ КОНЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПРЕДАДЕНИ КЪМ ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ ОТ ТРЕТА СТРАНА, И/ИЛИ (6) ВСЯКАКВИ ГРЕШКИ ИЛИ ПРОПУСКИ В СЪДЪРЖАНИЕТО И МАТЕРИАЛИТЕ ИЛИ ВСЯКАКВИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ВЪЗНИКНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО, ПРЕДАВАНО ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН ДОСТЪПНО ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ. НИЕ НЕ ГАРАНТИРАМЕ, НЕ ДАВАМЕ ПРЕПОРЪКА И НЕ ПОЕМАМЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА НИТО ЕДИН ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА, РЕКЛАМИРАНИ ИЛИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ ТРЕТА СТРАНА ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, И ЗА НИТО ЕДИН УЕБСАЙТ С ХИПЕРВРЪЗКА, КАКТО И ЗА НИТО ЕДИН УЕБСАЙТ ИЛИ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИ В БАНЕР ИЛИ ДРУГА РЕКЛАМА, И НЯМА ДА БЪДЕМ СТРАНА ИЛИ ПО НЯКАКЪВ НАЧИН ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА КАКВАТО И ДА Е ТРАНЗАКЦИЯ МЕЖДУ ВАС И ДОСТАВЧИЦИ НА ПРОДУКТИ ИЛИ УСЛУГИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ. , ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ НАЙ-ДОБРАТА СИ ПРЕЦЕНКА И ДА ПРОЯВЯВАТЕ ПРЕДПАЗЛИВОСТ, КОГАТО Е НЕОБХОДИМО, КАКТО ГО ПРАВИТЕ И ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРОДУКТ ИЛИ УСЛУГА ЧРЕЗ ВСЯКАКЪВ ВИД СРЕДСТВА ИЛИ ВЪВ ВСЯКАКВА СРЕДА.

17. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НИЕ ИЛИ НАШИТЕ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ АГЕНТИ НЯМА ДА НОСИМ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД ВАС ИЛИ ТРЕТА СТРАНА ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, ПРИМЕРНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, ПРОПУСНАТИ ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ДРУГИ ЩЕТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ДОРИ АКО СМЕ БИЛИ УВЕДОМЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ЩЕТИ. НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА ДАЛИ НАСТОЯЩИЯТ ДОКУМЕНТ СЪДЪРЖА ПРОТИВОРЕЧИЕ С ТОВА, НАШАТА ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС, ПО КАКВАТО И ДА Е ПРИЧИНА И НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ДЕЙСТВИЕ, ЩЕ БЪДЕ ВИНАГИ ОГРАНИЧЕНА ДО 0. ЗАКОНИТЕ НА НЯКОИ ЩАТИ НА САЩ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЗАКОНИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЩЕТИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГАТ ЗА ВАС И МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

18. ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

Вие се съгласявате да защитавате, обезщетявате и освобождавате от отговорност нас, включително нашите дъщерни дружества, филиали и всички наши длъжностни лица, агенти, партньори и служители, от и спрямо всякакви загуби, щети, отговорности, претенции или искания, включително разумни адвокатски хонорари и разходи, направени от трета страна поради или в резултат на: (1) използване на Услугите, (2) нарушаване на настоящите Правни условия, (3) нарушаване на Вашите заявления и гаранции, посочени в настоящите Правни условия, (4) нарушаване от Ваша страна на правата на трета страна, включително, но не само, на правата върху интелектуалната собственост или (5) открито вредно действие спрямо друг потребител на Услугите, с когото сте се свързали чрез Услугите. Независимо от горното, ние си запазваме правото да поемем изключителната защита и контрол за Ваша сметка по всеки казус, по който сте длъжни да ни обезщетите, и Вие се съгласявате да ни сътрудничите за Ваша сметка в защитата на такива искове. Ние ще положим разумни усилия да Ви уведомим за всеки такъв иск, действие или производство, което е предмет на това обезщетение, след като узнаем за него.

19. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДАННИ

Ние ще съхраняваме определени данни, които предавате на Услугите, с цел управление на изпълнението на Услугите, както и данни, свързани с използването на Услугите от Ваша страна. Въпреки че редовно извършваме рутинни действия по създаване на резервни копия на данните, Вие носите пълната отговорност за всички данни, които предавате или които са свързани с някаква дейност, която сте предприели, използвайки Услугите. Вие се съгласявате, че няма да носим никаква отговорност пред Вас за загуба или повреда на такива данни и с настоящото се отказвате от всякакви права на действие срещу нас, произтичащи от такава загуба или корумпиране на такива данни.

20. РАЗНИ

Тези правни условия и всички политики или правила за работа, публикувани от нас в Услугите или във връзка с Услугите, съставляват цялостното споразумение и договореност между Вас и нас. Неупражняването или неприлагането от наша страна на което и да е право или клауза от настоящите Правни условия не означава отказ от такова право или клауза. Настоящите Правни условия действат в пълната степен, допустима от закона. Можем да прехвърлим всички или част от нашите права и задължения на други лица по всяко време. Ние не носим отговорност за загуби, щети, забавяне или бездействие вследствие нат причини извън нашия контрол. Ако някоя клауза или част от клауза на настоящите Правни условия бъде определена като незаконосъобразна, невалидна или неприложима, тази клауза или част от клауза се счита за отделна от настоящите Правни условия и не засяга валидността и приложимостта на останалите клаузи. Между Вас и нас не се създават никакви отношения на съвместно предприятие, партньорство, наемане или посредничество в резултат на настоящите Правни условия или използването на Услугите. Вие се съгласявате, че настоящите Правни условия няма да се тълкуват срещу нас по силата на това, че сме ги изготвили. С настоящото се отказвате от всички защитни механизми, които може да имате вследствие на електронния формат на настоящите Правни условия и липсата на подпис от страните по тях при изпълнението на настоящите Правни условия.

21. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

За да разрешите оплакване във връзка с Услугите или да получите допълнителна информация относно използването на Услугите, моля, свържете се с нас на следния адрес:

Adaptive Media
Cesu street 19
Latvia, Valmiera, Valmieras novads LV-4201
Телефон: +371 22324246
info@adaptivemedia.lv

Back to top button